Буюк Онларда миллий китапхане

02.03.20150:00

2004 сенеси Буюк Онлар кой китапханесининъ янында къырымтатар кафедрасы ачылгъан эди. Ильк куньден башлап бугуньге къадар кафедрада онынъ ачылмасына тешеббюс ве гъайрет косьтерген оджа Аблаева Семаде Куртсеитовна чалышмакъта. Семаде ханымнынъ айткъанына коре, фаалиетлерини башлагъанда кафедранынъ фонды 800 китаптан ибарет олса, ал-азырда эллеринде 2.300 нешир бардыр.

Ерли эали сайысына бакъкъанда къырымтатарларнынъ фаизи баягъы олгъан, айрыджа да миллий мектебимиз булунгъан бу койде къырымтатар тилинде чыкъкъан китап ве деврий матбуатны окъумакъ ичюн имкян яратмакъ, эльбетте, гъает хайырлы ве файдалы иштир. Кафедра хадимлери мунтазам шекильде шаир ве языджыларымызнынъ фаалиетини ачыкълагъан сергилер азырлап турмакъталар.

Бундан да гъайры, кафедранынъ янында «Нефис къавехане» адлы клуб фаалиет косьтермекте. Ишбу клубнынъ азалары, оджалар, санат хадимлери, авескярлар, китап ве эдебият севдалары тарафындан чешит мевзуларда тедбирлер отькериле. Мисаль оларакъ, бу йылнынъ январь айында китапханеде «Къырым мимарджылыгъы» серлевасы алтында субет кечирильди. Буюк Онларда яшагъан яш ве истидатлы чёльмекчи Эльвиса Татарова Къырым мимарджылыгъынынъ эсас хусусиетлери, энъ парлакъ орьнеклери акъкъында гъает меракълы малюматларнен пайлашты.

21 февральде исе «Ана тили куню» мунасебетинен китапханеде миллий мектепнинъ оджа ве талебелерининъ иштирагинен эдебий окъувлар кечирильди. Тедбирде классик шаирлеримизнинъ ана тилине багъышлангъан аджайип эсерлери янъгъырады.

Яшагъан девиримизде техника укюмсюрсе биле, инсаннынъ омрюнде китап эр вакъыт айры ер аладжакътыр. Тиль ве медениетимизнинъ сакъланылмасы, инкишаф этильмесинде исе миллий неширлеримизнинъ ролю мисальсиздир. Къырымнынъ эр бир шеэр ве коюнде миллий китапханелеримизнинъ олмасыны, ана тилимизде чыкъкъан китап ве оларны окъугъанларнынъ сайысы эп арткъаныны тилеймиз.

Диляра ИБРАГИМ азырлады