Уважение к прошлому объединяет народы ради будущего

11.05.20160:19

21 мая 2011 в Днепропетровске во Дворце студентов Днепропетровского Национального университета им. Олеся Гончара состоялся Международный круглый стол "Общее в истории украинцев, крымских татар и поляков", посвященный 363-й годовщине битвы под Желтыми Водами. Организаторами мероприятия выступили Исторический факультет Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, Институт общественных исследований (Днепропетровск), Украинско-польский научный центр и Меджлис крымскотатарского народа.
Результатом работы круглого стола стала резолюция. В документе, одобренном участниками круглого стола "Общее в истории украинцев, крымских татар и поляков", указывается, что "история украинского, крымскотатарского и польского народов содержит много совместных тем, указывающих на их общую историческую судьбу" и ставится задача через новое осмысление прошлого и правдивого отражения истории каждого из этих народов содействовать преодолению стереотипов. (Полный текст резолюции прилагается)
Во второй половине дня участники Международного круглого стола посетили места, связанные со сражениями объединенного крымскотатарско-украинского войска во главе с Тугай-беем и Богданом Хмельницким против польских войск в период между 29 апреля-16 мая 1648 года. Непосредственно на поле, где крымскотатарская конница, разгромив превосходящие силы польских войск, вынудила их к отступлению, участники круглого стола прослушали лекцию признанного историка и исследователя тех событий, доктора исторических наук Ивана Стороженко, после чего члены крымской делегации совершили дуа.
Далее участники круглого стола выехали в село Желто-Александровка Пятихатского района, где в 1998 году, в честь 350-летия победы, был открыт памятник, состоящий из двух гранитных глыб, на одной из которой отчеканен герб Богдана Хмельницкого, а на другой — ТАМГА — герб крымскотатарских ханов Гиреев. Их объединяет украинский рушник логически превращающийся в боевое знамя — символ воинской доблести и союза запорожского казачества и крымскотатарского войска, одержавших на Желтых Водах легендарную победу.
По случаю приезда гостей у памятника, где собрались жители села и учащиеся местной школы, гостей приветствовал военным парадом отряд запорожских казаков. После обмена приветствиями и выступлениями, под пушечный залп, выполненный из стилизованного орудия XVII столетия, собравшиеся возложили цветы к памятнику. Крымская делегация подарила школьному музею крымскотатарский флаг.


Резолюцiя
Міжнародногокруглого столу "Спільне в історіїукраїнців, кримських татар і поляків",
присвяченого 363-й річницібитвипідЖовтими Водами
21 травня 2011 року м. Дніпропетровськ, Україна
Історіяукраїнського, кримськотатарського і польськогонародівміститьбагатоспільних тем, щопозначаютьвзаємовпливи, взаємозалежність та розмаїттяетнокультурноївзаємодії, врешті-решт — спільнуісторичну долю. Без їхурахуваннянеможливоґрунтовновисвітлитиісторію кожного з цихнародів, а відповідно й зрозумітиїхсьогодення. Зцимпов’язанаактуальністьданого круглого столу як наукового, так і громадсько-культурного заходу, йоговажливість як чинникавідродженняісторичноїпам’яті наших народів, утвердження нового мислення і подоланнястереотипів.
У роботі круглого столу взяли участь 23 науковця, журналіста й громадськихдіяча, з них — 3 доктори і 8 кандидатів наук, якіпредставляютьрізнірегіониУкраїни (Київ, Дніпропетровськ, Херсон та АвтономнуРеспублікуКрим), а такожРеспублікуПольща; представлено 7 науковихцентрів, 5 громадськихорганізацій. Цезасвідчуєвисокийрівеньфаховості, громадськогопредставництва і міжнародний статус даного заходу, а водночасконстатує великий науково-дослідний і громадськийінтерес до зазначеної проблематики.
У центріуваги круглого столу опинилисяпроблемиміжнароднихвідносинСхідної і Центрально-СхідноїЄвропи ХVI — ХVIII ст., Українськоїнаціональноїреволюціїсередини ХVII ст., етнодемографічнихпроцесівКриму і ПівнічногоПричорномор’я ХІ — ХVIII ст., питаннярецепціїукраїно-польських та україно-кримськихвідносин в історіографії.
На основіплідного і толерантного обговоренняучасники круглого столу ухвалили:
1. Закликатиукраїнських, кримськотатарських і польськихісториківкеруватися принципами історизму, науковості, системності, плюралізму та політичноїнезаангажованості у процесівивченняспільногоісторичногодосвіду наших народів, сприятидеміфологізаціїминулого, актуалізаціїскладних і дискусійних проблем.
2. Рекомендувати кафедрам історіївищихнавчальнихзакладівУкраїни та РеспублікиПольщазвернутиувагу на слабкорозробленіаспектиукраїнсько-польско-кримськотатарськоївзаємодії і актуалізуватиїхвисвітлення у навчальних та кваліфікаційних роботах.
3. Звернутиувагунаукових і громадськихорганізацій на доцільність активного сприяннянауковійрозробці та популяризаціїнауковоїспадщиниукраїнського, кримськотатарського і польськогонародів, з цією метою проводитиміжнародніконференції та іншінаукові й просвітницькі заходи, готуватифаховімонографії та статті, популярнівидання.
4. Провадитиактивнусуспільну роботу, спрямовану на подоланняісторичнихміфівтастереотипів, щоперешкоджаютьзближенню та взаєморозуміннюукраїнського, кримськотатарського та польськогонародів; сприятиналагодженнюсучасногоміжнародногодіалогу в дусідружби, співпраці та толерантності.
5. Рекомендувати кафедрам історичного та гуманітарногопрофілю, методичним радам загальноосвітніхсередніхнавчальнихзакладівширшевикористовуватиматеріал з історіїкримськотатарського народу та кримськотатарськоїлітератури у навчально-виховномупроцесі.

 

Ухвалено одноголосно учасникамикруглого столу
Володимир Панченко,
кандидат історичних наук, директор ГО "Інститутсуспільнихдосліджень".
СергійСвітленко,
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Дніпропетровськогонаціональногоуніверситетуім. Олеся Гончара.
Рефат Чубаров,
президент ВсесвітньогоКонгресукримських татар, перший заступник головиМеджлісукримськотатарського народу.