Тазие

11.05.20160:19

29 мартта агъыр хасталыкътан сонъ
халкъымызнынъ арасында белли олгъан диний эрбап, 1994-99 сенелери Къырым
мусульманларынынъ муфтиси аджы Нурий эфенди Мустафа огълу 81 яшында вефат этти.

Онынъ несилининъ башына тюшкен
фена мусибетлернинъ эписини, шу джумледен осьмюрлик чагъында дешетли джинаий
сюрьгюнликни корьген Нурий эфенди 1960 сенелери Озьбекистаннынъ Андижан
виляетинде миллий арекетке къошулды. Биринджилер сырасында къорантасынен
Ана-Ватанына къайтмагъа тырышты. Онынъ там акълы ве адалетли ниетлерине о
девирдеки зулум совет режими керчеклешмеге бермеди. Нетиджеде Мустафаевлер
къорантасы 20 йылгъа якъын Новоалексеевкада яшамагъа меджбур олды. О заманда да
Нурий эфенди миллий ишлерден чете турмады.

Къырымда мушкуль инкъираз йыллары
гъайрыдан омюр башламакъ, эбет, пек агъыр олды. Лякин бунъа бакъмадан, Нурий
эфенди, бир сыра дигер ватандашларымызнен берабер, динимизни гъайрыдан
тиклемесине фааль киришти ве кениш джемаатымызгъа озюни таныттырды.

Къырым муфтиси сайланылгъан сонъ,
о бу месуль ве шерефли вазифеде мувафакъиетли чалышты. Джамилеримизнинъ
къайтарылмасына, Алланынъ янъы эвлери къурулмасына, диний бильгилер
тешвикъатына, халкъымызнынъ арасында ахлякъ ве иман эсаслары пекинмесине озь
сезерли иссесини къошты.

Нури эфенди хатырамызда эм терен
диндар, эм ватанпервер, миллетсевер инсан, эм динимизнинъ бильгили
тешвикъатчысы, эм де озюне хас озьгюн эдебий истидат саиби оларакъ къаладжакъ.

 

Онынъ къорантасына, балаларына,
торунларына, сой-акърабаларына терен тазие бильдиремиз ве баш сагълыгъы
тилеймиз.

Алла рахмет эйлесин.

Миллий Меджлис азалары.

Къырым мусульманларынынъ Муфтияты къайгъы иле бильдире
ки, 1995-1999 сенелери Къырым мусульманларынынъ муфтиси оларакъ фаалиет
косьтерген хаджы Нурий Мустафаев агъыр хасталыкътан сонъ, 2011 сенеси, март 29
куню вефат этти.

Бу мунасебетнен мерхумнынъ къорантасына,
сой-акърабалары ве дост-эшлерине терен тазие бильдиремиз.

Аллах рахмет эйлесин!