РАМАЗАН БАЙРАМЫНЪЫЗ МУБАРЕК ОЛСУН!

11.05.20160:19

Бисмилляхир Рахмаанир Рахиим!

Сайгъылы муминлер, азиз ватандашлар!

Иште, он бир айнынъ султаны Рамазан-ы шерифнинъ сонъуна якъынлашамыз, бир къач куньден сонъ бир-биримизни мубарек Рамазан байрамынен хайырлайджакъмыз.

Бир ай зарфында фарз олунгъан оразаларымызны туттыкъ, терафих намазларымызны къылдыкъ, Къуран окъуп, хатимлер яптыкъ. Аллы-такъатлы инсанларымыз оразалыларгъа ифтар софраларыны донаттылар. Бу йылки язнынъ адден ашыр сыджагъына бакъмадан, Аллахнынъ эмирини ерине кетирдик.

Рамазан байрамы — мусульманларнынъ ильки ве буюк байрамыдыр. Бу байрам куньлери ораза туткъанлар ичюн, умумен, бутюн мусульманлар ичюн къуванч ве севинч куньлеридир. Рамазан байрамынынъ озюне хас нешэси бар. Байрам арфеси ве байрам куню аллы-такъатлы инсанлар мухтаджларгъа, ёлджуларгъа, талебелерге фитир садакъаларыны берирлер, о инсанларны да къувандырырлар. Рамазан байрамы арфесинде халкъымыз, адети узьре, къокъулар чыкъарыр, къомшуларыны, якъын сой-акърабаларына икрамлар этер. Байрамнынъ биринджи куню, Байрам намазындан сонъ, буюклерни зиярет этмек, мерхумларнынъ къабирлери башында дуалар окъумакъ чокъ гузель аньанелеримиздендир.

Азиз муминлер! Джумленъизни келеяткъан байрамнен самимий хайырлайым, софраларынъызгъа берекет, озьлеринъизге бахт-саадет тилейим. Рамазан айында эда эткен ибадетлеринъизни Аллах Тааля къабул ве макъбул эйлесин. Аминь!

Къырым мусульманлары Диний идаресининъ башы аджы Эмирали Аблаев

________________________________________________________________________________________

Алланынъ мераметине ляйыкъ олайыкъ

Сайгъылы диндашлар!

Эр бир мусульман, йыл-йылдан, Рамазан айында Аллагъа якъынлашмакъ ве озь иманыны пекитмек имкянны була. Йыл-йылдан эр биринъизнинъ арекети иле Къырымнынъ огъурлы топрагъына Алланынъ мерамети энмекте: джамилер ачыла, медреселер чалыша башлай, ислям медениетине хас олгъан озьгюн ве уникаль абиделер тамирлене.

Биз, онйылларнен девам эткен сюргюнликте олгъан эвлятларыны пек сагъынгъан Къырымны гъайырдан тиклемеге ашыкъмакъ керекмиз.

Биз, Къырымнынъ берекетли топрагъында бинълернен йыллар девамында эдждатларымыз тарафындан мейдангъа кетирильген маневий байлыкъны келеджек несиль ичюн сакъламакъ ве еткизмек макъсадынен адден-ашыр арекетлер япмалымыз.

Аллагъа ишанчымыз ве иманымыз къавий олса, ынтылувларымыз бирлик-бераберликке эсасланса, озь топрагъымыз Къырымгъа садыкъ олур экенмиз — эминим, биз эр шейни енъермиз.

 

Алла туткъан оразаларынъызны, япкъан дуаларынъызны къабул этсин ве беджерген хайрие эм де эйи ишлеринъизден разы олсун!

Алла бизим догъмуш Къырым топрагъымызгъа тынчлыкъ ве барышлыкъ багъышласын!

Ораза Байрамынъыз хайырлы олсун!

Рефат Чубаров,

Бутюндюнья къырымтатар Конгрессининъ президенти

_______________________________________________________________________________________

Азиз ватандашлар!

Къыйметли Къырым
мусульманлары!

Мукъаддес Ораза-Байрам
шерифинъиз мубарек олсун!

Халкъымызны бирлештирген,
миллет эткен хакъ динимиз, гузель
тилимиз, саф Ватан севгиси олгъаныны эпимиз яхшы билемиз. Бу бизим буюк
къыйметликлеримиз, самимий ис-дуйгъуларымыз бизни миллет оларакъ къорчалады,
сакълады, бизим кучь-гъайретимизни, умютлеримизни арттырып кельди, екяне ве
текрарланмаз Юртумызгъа къавуштырды.

Онынъ саиби олмасы,
акъ-укъукъларымызнынъ тикленильмеси, шу джумледен, халкъымызнынъ кутьлевий
арекетине, ынтылувларына да багълы.

Бу себептен ве бу
ёнелишлеримизде Алла-Тааля бирлик-бераберлигимизни къавийлештирсин, ишлеримизнинъ
фааллешмеси, илерилемеси огърунда такъат ве сабыр багъышласын, Ана-Ватанда
иманлы, сербест, сагълам, юксек рухлу ве эвлятларымызнынъ ферагъыны корюп
яшамакъ къысмет этсин!

Къырымтатар Миллий
Меджлиси.