Эльвида, къыйметли сафдашымыз Салaдин Аджыакъай

11.05.20160:19

Эльвида, къыйметли сафдашымыз Салaдин Аджыакъай

Романиядан бекленильмеген ве гъает кедерли хабер кельди: миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси, бу мемлекеттеки Мусульман тюрк-татар медений меркезининъ фахрий президенти, Бутюндюнья къырымтатар конгреси Координасион Шурасынынъ азасы, Къырымны бутюн джаны-вуджудынен севген ве къайгъыргъан Салaдин Аджыакъай 65 яшында вефат этти.

Бир сой инсанлар бу дюньяны терк этселер де ,олардан сонъ зенгин маневий ве рухий мирас къалмакъта, олар озь омюрини шу мираста, омюринде япкъан чокътан-чокъ эйи ишлерде яшамакъталар. Салaдин агъа ойле буюк ве файдалы из, терен мусбет тесирини, гузель ве айдын хатыра къалдыргъан шахслардандыр.Къырымдан Костенджиге джемаат вазифелери иле баргъан ватандашымызнынъ эписи онынъ сайгъысы ве сыджакъ мунасебети саясында олгъаныны тасдикълай биле.

Салaдин агъа, деерли, эр сене 18-майыс матем кунюнде Къырымда бизлернен берабер олмагъа тырыша эди, митингнинг минберинден ве джематимыз топлангъан башкъа ерлерде дефаларджа чыкъышларда олды, чокъ ярдымлар этти. Онынъ тешеббюсинен ве маддий къолтутувынен Романияда онларнен миллий фестиваллер, концертлер, къонушмалар, конференциялар тешкилятландырды. Онынъ самимийлиги, мераметлиги, джумертлиги халкъымызгъа хызметте эди.

 

Салaдин агъа Аджикъай акъкъында хатыра къальплеримизде даима яшайджакъ. Онынъ къорантасына, якъынларына, Романияда яшагъан бутюн сойдашларымызгъа гонълюмизден чыкъкъан тазиемизни бильдиремиз ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Эльвида, садыкъ достумыз, ишанчлы сафдашымыз, ферасетли меслекдешимиз! Салaдин агъа Алланынъ рахметинде олсун.

Къырымтатар Миллий Меджлиси Бутюндюнья Къырымтатар Конгреси