Тазие/Энвер Озенбашлы

11.05.20160:19

Урьметли эрбабымыз, алим, терен ве ачыкъ гонъюлли инсан, дегерли ватандашымыз Энвер Озенбашлы агъыр хасталыкъ нетиджесинде арамыздан айырылгъанындан буюк аджджы дуямыз. Миллий илим саасында федакярлыкънен усанмайып чалышкъан дегерли Энвер къардашымызнынъ аилесине, якъынларына ве бутюн халкъымызгъа терен тазиелеримизни бильдириемиз. Мерхумнынъ яткъан ери нур олсун.

“Аркъадаш” тешкилятынынъ азалары, "Авдет" муарриети, Меджлис азалары.