Коронавирус пандемиясы девам эткени мунасебетинен джемаатымызгъа мураджаат

11.10.202014:12

Сакълангъан козьге чёп кирмез…

Теляшлы кетишат ве бугуньки омюрнинъ козьге тюшкен къайгъылы аляметлери  тадж-мараз, деп адландырылгъан коронавирус пандемиясынынъ экинджи далгъасы котерильгенини косьтермекте.

Чокъ хавфлы маразнынъ текрар кучь алмасы – этрафымызда таныш-билиш, къомшуларымыз арасында хастаханелерге тюшкенлернинъ сайысы эп осеяткъанындан, оларнынъ сой-акърабалары дешетли малюмат – анда булунгъанларнынъ буюк къысымы ватандашларымыз, дегенлеринден ве башкъа пандемия этрафында олаяткъан кедерли вакъиалардан билине.

Халкъымыз, башкъаларгъа бакъкъанда, covid-19-гъа зияде огърагъаны телюкели демек – бир шей демемектир. Амма энъ аджыныкълысы: онынъ сыра-сыра, ачыкъ-айдын себеплерини эпимиз яхшы билип-турып, хуляса чыкъармаймыз, кене де эски тарзда озюмизни алып бармакъны девам этемиз.

Тойлар, дженазелер, дуалар ве дигер мерасимлер, тедбирлер кене де ойле кутьлевий шекильде алып барыла ки, дерсинъ, анавы мараз джанаварлыгъыны тек бизден узакъ ерлерде беджере, я да, дерсинъ, пандемия тек биревнинъ хаялында яшамакъта.

Бу бизим кутьлевий тедбирлеримиз вакътында бири-бирилерни чокътан я да даа тюневин корьген сыджакъкъанлы инсанларымыз агъа-къардашчасына къучакълашалар, опюшелер, ич олмагъанда, къолларыны джан-юректен сыкъмакъталар.

Оларнынъ арасында мукъайт, бу джеэттен темизлик-эляллыкъкъа, санитария къаиделерине толусынен риает эткен ватандашларымыз, теэссюф ки,  сийрек.  Лякин о азлыкъ ичинде де, оларнынъ сакъынмакъларыны биревлер къоркъакълыкъ, деп къабул этмесини де тюшюнип, къайгъыралар.

Сайгъылы достлар!

Шимди эр бир адымда, адамлар арасындаки эр бир япылгъан арекетлерде бинъ  мукъайт олмакъ керек, деген заман укюм сюрмекте. Озь ватанымызда сайымыз аз олгъаны эпимизнинъ боюнына тек къошма месулиет юклемекте. Миллет сагълам булунмасы, о, асылында,  сакъланылмасы, яшамасы, Ана-Юртта илерилемеси  киби вазифелер эп кескинлешмекте.

Бу вазифе шахсий муафаза, озюнъни ве этрафтаки якъынларынъны къорчаламакъ, маразнынъ корюнмеген йыртыджы-ольдюриджи тишлерине тюшмемек чарелерини беджермектен башлана.

Эпинъизге:

– той, дженазе, дуа ве дигер мерасимлерни, чареси олгъаны къадар, азджа адам иштиракинен отькеринъиз;

– корюшкенде къучакълашмакъ, къол сыкъмакъ ве дигер якъынлашмакънен багълы арекетлерни мумкюн дереджеде эксильтинъиз (затен, урф-адетлеримиз ишаретлер вастасынен селямлашмагъа имкян бере);

– адам топлангъан ерде маска такъынъыз, къолчакъларнен къулланынъыз;

– эвге, ишке, мусафирликке – умумен, тыштан ичерге киргенде къолларны девамлы сабунланъыз, агъыз-богъазны тузлу-содалы сувнен чайкъанъыз, – деп мураджаат этемиз.

Бу шейлерни башкъаларгъа айтып, хатырлатып турунъыз. Мукъайтлыкъ ве сагълам омюр тарзы тешвикъатында айрыджа моллаларымызгъа  риджада булунамыз.

Башына тюшкен чокъ мушкюль мусибетлерни корьген халкъымыз, иншалла, бу сынавлардан да бирлигини сакълап, макъсатларына етмек ынтылувларыны пекиттирип ве къаза-белялардан даа да метанетли олып чыкъар!

Нариман Джелял, Шевкет Къайбулла, Бекир Мамут, Леммар Юнус, Эмине Авамиль, Сейдамет Ягъя, Дилявер Акъкъий, Ибраим Чегертма, Зинур Якъуб, Мустафа Мауш, Динара Сейтгъазы, Рефат Сеитабла,  Къадыр Осман, Абдураман Эгиз, Заир Смедля, Эдем Дудакъ,  Аблязиз Вели, Адиле Эмирова, Айдын Шемьи-заде, Диляра Якъуб, Лиля Буджурова, Майе Сафет, Сервер Какура, Нариман Абдульваап, Наджие Феми, Сейтабла Мемет.

теляшлы – тревожный
алямет – признак
тадж – корона
хавфлы – опасный
дешетли – ужасный
тарзда – способом, образом
кутьлевий – массовый
мукъайт – осторожный
риает этмек – придерживаться
сакъынмакъ – беречься
сакъланылмасы – сбережение
илерилемек – продвинуться вперёд, развиться
кескинлешмек – обостриться
муафаза – защита
йыртыджы – хищник
мусибет – трудность, проблема
ынтылув – стремление
пекитмек – укрепить
метанетли – стойкий

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET