Весиле Менусман

27.12.202012:56

Весиле Менусман Ришад къызы родилась в 1998 году в Крыму (Советский р-н, п. Советский). Работает собственным корреспондентом газеты «Янъы дюнья», в то же время обучается в магистратуре (филолог крымскотатарского языка) Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Стихи и рассказы пишет с 13 лет. Пишет на крымскотатарском языке. Большинство произведений посвящены духовно-нравственной теме.

Ёлгъа чыкъкъан ёлджуларгъа…

Ёлджулыкъкъа чыкъкъан джевал, тельден индже ёл.
Ракъиб сагъ омузынъдадыр, Атид исе сол.
Язылмагъан китап киби, саифенъ беяз,
О язылыр, башкъаларнен олунмаз къыяс.
 
Башкъалары, сен кибилер, темиз догъулгъан,
Аят бою сена эткен, гуняхлар япкъан.
Фериште дегильмиз, бельки, шунынъ ичюн бойле,
Инсан базы хата япа, сонъ тёвбе эте.
 
Ёлджуларнынъ индже ёлу сонъунда багълы,
Амма ёлнынъ узунлыгъы эр кеснинъ фаркълы.
Индже тельге тель къуралмаз, имкянсыз истек,
Ёлнынъ сонъу бизге олюм, о лябит кольмек
 
Ёл алмаздан такъдирымыз чокътан язылы,
Бунъы билип, анъламалы инсан акъылы.
Тек шенълик, къуванч, нешенен кечинмез омюр,
Яхшылыкъны инсан корьмез, олып кёр сокъур.
 
Къайгъы, кедер, гъам-къасевет расткелир, билем,
Бу шейлернен къаршылаша кунь-куньден алем.
Амма сувукъ серт къыш битер, сонъ келир баарь,
Кунеш чыкъар, гуллер ачар, унутылыр къаарь.
 
Чешит тюрлю меселелер, чешит фикирлер,
Ёл боюнда гъафиль этип гонълюнъ килитлер.
Чаресизлик эсир этер, санъки ёкъ чыкъыш,
Амма эр бир сынавдан сонъ беклейдир бахшыш.
 
Башкъа ёлджу хата япар, ёлун чевирир,
Бир кунь бири къол узатыр, бириси кулер.
Такбих этмек эр кес биле, эр кес унута,
Къандырыджы бу дюньяда ким япмаз хата?
 
Козюнъ къайтыр хаинлерден, ишанч джоюлыр,
Ынджынырсынъ, гъамлы козьлер агълап оюлыр.
Сед чеккенлер не истейдир, бельки сен акъсыз?
Ханджер саплагъан бичаре озю  бахытсыз.
 
Амма олур ойле ёлджу, гонъюллерге хош,
Мерт, самимий, кин бильмеген, догъру, эли бош.
Ёл боюнда раст кетирсенъ ал, тут къолундан,
Бойле инсан бир эдие бельки Аллаhтан.
 
Бир кунь ярдым узатырсынъ, анъламаз ёлджу,
Амма ондан ич беклеме, санъа ёкъ борджу,
Яхшылыкъ яп денъизге быракъ, деген аталар,
Бир кунь келир огге чыкъар, сёйлеген къартлар.
 
Бельки джидден анъламазсынъ айткъан сёзюмден,
Инсан бойле яратылгъан, билем озюмден.
Буны ачыкъ юрегимнен язам къардашым,
Ихтимал бар, инанмазсынъ, генчим чокъ, яшым.
 
Икметтир бу биль, истесенъ, бельки теджрибе,
Бунъы затен Юдже Раббим даа яхшы биле.
Шииримде умют этем бардыр бир икмет,
Ёлгъа чыкъкъан ёлджуларгъа олсун васиет.
 
(Санъа бунъы шимди язам, ким билир... аят.
Аллахнынъ адий къулундан кучюк насиат).

*****
Озь тилини бильмегенлерге...

Базыда бир лякъайт олам, базыда бир къайгъырам,
Сакъав киби озь юртунда юрьген къардашларыма,
Сокъур киби коралмагъан азиз къардашларыма,
Динълемеге истемеген, сагъыр къардашларыма.
 
Сакъавсынъ сен, эльбет...къаба... амма  къабаат озюнъде,
Сен кибилер миллетимни сюйреклей учурумгъа.
Сен кибилер тильни бильмей итере учурумгъа,
Келеджегимизни, дуймай, озгъара учурумгъа.
 
Сокъурсын сен, акъареттир, амма акъсыз дегилим,
Не мусибет чекти халкъым, даянды, ич корьмейсинъ,
Сен бешикте салланъ дие чаларды, ич корьмейсинъ,
Ватанынъда бол нефес ал дие ольди, корьмейсинъ.
 
Сагъырсынъ сен, эдждадыннынъ сёзлерине, первасыз.
Савашларда халкъымызнынъ шемширины динълесе,
Гъурбетликте халкъымызнынъ ферьядыны динълесе,
Къартананнынъ асрет толу эзгисини динълесе.
 
Сакъат киби озь юртунда акъсагъанлар динъленъиз,
Топаллагъан аякъ дегиль, тиллеримиз, достларым.
Ирип кеткен буздагъ дегиль, миллетимиз достларым.
Бу бир авуч топракъ дегиль, Ватанымыз достларым.
 
*****

 Санъа бинъ шиир итаф этсем, анам

Санъа бинъ шиир итаф этсем, анам
Аякъларынъ тюбюне гуллер эксем,
Санъа олгъан севгимни анълатамам
Сёзлернен анълатылмаз, билесинъ сен.
Къаршылыкъсыз оламаз ич бу дуйгъу
Ана-эвлят севгиси къаршылыкълы
Мейва пишсе далындан айырыла,
Лякин ана-бала къальби эп багълы.

Бизни умман, ёллар айырса, анам
Базылары булунмасанъ янымда
Икметли сёзлеринъни ич унутмам
Козьлеринъ, назик сесинъ эп анъымда.
Дюнья манъа аркъасыны чевирсе
Назик, йымшакъ эллеринъ сарар мени
Мугъайсам ве фелякетлерден безсем
Айтырсынъ «Мен янынъда, севем сени».

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET