Эльвида, Айдер агъа Зейтулла

20.11.202110:46

Миллий арекетимизге 1960-нджы сенелери кельген ве Ватан давасына янъы сильтем берген несильнинъ векиллери эп эксильмекте. 7-ноябрьде Акъмесджитте девамлы хасталыкътан сонъра фаний дюньямызны олардан бири — Айдер Зейтулла терк этти.

Айдер агъа, 1969 сенеси 6-июньде Москвада, Маяковский мейданына, миллетимизге нисбетен адалет, онынъ акъ-укъукълары тикленмесини талап эткен шиарларнен чыкъкъан беш джесюр ватандашымызнынъ арасында, халкъымызнынъ мусавийсиз вазиети акъкъында Дюнья джемаатчылыгъына Мураджаатны имзалагъанлардан эди…

Айдер Зейтулла огълу, эдждатлары да бу ерден олгъан, Балыкълава районынынъ Уппа (сахте ады Родное) коюнде 1938 сенеси догъды. 1944 с. джинаий сюргюнлик нетиджесинде къорантасы Урал тарафтаки Горно-Марийск районына тюше. Тек 13 йылдан сонъ Ташкент виляетине коче. Мында 1957 сенеси генч Айдер орта мектепни битире.Бир йылдан сонъ ордугъа чагъырылгъан йигит хызмет вакътында совет ребери Н. Хрущёвгъа мектюп яза ве: «Могу ли я после службы вернуться с родителями на родину, если нет, то почему», — деген суальни къоя. Табиий ки, онъа джевап оларакъ къырым асыл халкъына Къырымгъа къайтмакъны ясакъ эткен 1956 с. ферманыны кетирелер. О, бу мевзуда язылышмасыны девам эте.

Ордудан сонъ о, Ангренде къуруджылыкъ зенаатлары боюнджа билим юртуны битире. ТашГРЭСте, Чырчыкъта чалыша. Мында Миллий арекетке даа да фааль тарзда къошула ве 1966 сенеси ильк сефер халкъ векили оларакъ Москвагъа ёлланыла. Мында бир сыра сафдашларынен багъ къура. Белли укъукъкъорчалайыджыларнен, шу джумледен, генерал П. Григоренконен, таныш ола.1968 сенеси о, милислер тарафындан котек ве кутьлевий такъиплерге ёл ачкъан Чырчыкъ вакъиаларынынъ фааль иштиракчисидир. Олардан сонъ йигит Озьбекистанны терк этмеге меджбур олды. Кене де шу йылы Къырымгъа кельген Айдер Зейтулла мындаки акцияларгъа къошула, шу джумледен, Акъмесджитнинъ дживарында (Марьино) чадырлар мейданчыгъынынъ иштиракчиси ола.1969 с. Москвадаки нумайыштан сонъ оны, дигер иштиракчилер сырасында милислер пайтахттан чыкъаралар. Геническке кетирип, мында якъалайлар ве 20 куньге якъын азатлыкътан марум этелер. Бундан сонъ Айдер агъа чешит къуруджылыкъ ишлеринен огърашты ве 1987 сенеси Къырымгъа авдет олгъандже Новороссийскте яшады. Эвленди, Миллий арекетте иштиракини девам этти.

Къырымда о, къорантасынен Джанкой районында (Къалай), Балакълава районынында (Чоргъуна) ве 1995 сенесинден Акъмесджитте яшады. Джемаат ишлеринден четте турмады. Ватандашларымызнынъ наразылыкъ тедбирлеринде, сиясий акцияларда, медений тедбирлерде иштирак этти, сёзге чыкъты. Айдер агъа оны бильгенлернинъ хатырасында бильгили, ферасетли, алчакъгонъюлли, йымшакъ табиатлы, муляйим, гузель инсан оларакъ къаладжакътыр…

Айдер Зейтулла огълы вефат эткени мунасебетинен онынъ садыкъ омюр аркъадашы ве сафдашы Сание ханымгъа, огълу ве къызына, торунларына, джумле сой-акърабаларына терн тазие бильдиремиз. Сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Эльвида, дегерли ватандаш! Алла рахмет эйлесин.

Меркезий Миллий къурум азалары, достлары, сафдашлары.

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET