Тазие / Леонид агъа Пилунский

23.11.202121:03

Мерхаметлик ве инсаниетликнинъ не олгъаныны бильмеген ковид маразы арамыздан журналист, языджы, джемаат ве сиясий эрбап, Миллий арекетимизнинъ иштиракчиси, халкъымызнынъ садыкъ досту Леонид Пилунский аркъадашымызны алып кетти.

Леонид Петрович 1947 сенеси Акъмесджитте догъды. Акъярдаки алет къуруджылыкъ институтыны битирди. Геми-механика муэндиси олды. 20 йылгъа якъын зенааты боюнджа чалышты. 1983 сенеси журналистиканен багълы ишке авушып, радиода мухбир, «За тех, кто в море» популяр программанынъ алып барыджысы, баш муаррири вазифелерни эда этти.1996 с. башлап, Леонид агъа «Рух» фиркъасы Къырымдаки болюгининъ ребери, бунынънен берабер, Къырымда Хельсинки Ассамблеясынынъ региональ комитетининъ ёлбашчысы олды. 2000-2009 сенелери Украина регуляторлыкъ сиясети ве тиджаретчилик меселелери боюнджа девлет комитети Къырымдаки векялетлигининъ реиси вазифесинде чалышты.2006 сенесинден о — Къырым Юкъары Шурасынынъ депутаты. Башта «Крымчане за НАТО» демократик кучьлер блокынынъ азасы, сонъра «Къурултай-Рух» фракция реисининъ муавини сайланды. 2010 сенеси — П. Григоренко адына инсан акълары Къырым Меркезининъ иджра директоры олды.

2014 сенеси вакъиаларыны Л. Пилунский, Русие Къырымны запт этти деп таныды, бунъа къаршы чыкъты. Шу сенеси бир къач кере матбуатта, эфирлерде озь наразылыкъ фикирини бильдирди. Къырым парламенти топлашувларына бармакъны, бунынънен озь сиясий фаалиетини токътатты ве языджылыкъкъа урунды.1990-нджы сенелеринден башлап белли джемаатчы Леонид агъа бизим кутьлевий сиясий акцияларымызда, 18 майыс матем митинглеримизде фааль иштирак этип, Миллий Къурултай меджлислеринде чыкъышлар япып, Миллий арекетимизнинъ макъсатларына, шу джумледен, девлетчилигимиз тикленмеси гъаесине толусынен къолтутып, оны шахсен таныгъан чокътан-чокъ ватандашларымызнынъ урьмети ве алгъышыны къазангъан эди.

О, минберге чыкъкъанда я да къайсы бир тедбирнинъ микрофоныны къолуна алгъанда, онынъ «селям алейкум, сайгъылы достлар!», дегенинден сонъ халкъымызгъа даима гонъюльдешлик бильдирген фикирли, самимий ве къолтутув сёзлери айтыладжагъына шубе ёкъ эди.

Леонид Петрович Пилунский кетювинен акъикъий дост, ишанчлы сафдаш, инсафлы сиясетчиден, истидатлы инсандан айырылдыкъ. Онынъ джумле якъынларына озь тазиемизни бильдиремиз. Яткъан ери пуф олсун.

Меркезий Миллий къурумнынъ бир гурух азалары, достлары, сафдашлары.

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET