Кузьгю (хаялий эссе)

12.02.202220:33

Кабинетнинъ ичи мавы, йымшакъ ышыкъкъа толу эди. Орталыкъта насылдыр баарь чечеклери, гъалиба, наргизлернинъ, кескиндже къокъусы енгильден дуюлмакъта эди. Йыгъыштырыджы къадын кене шу къокъулы шейни файдаланды, оданынъ ичини йыгъыштыргъандан сонъ, эп пускюрте бере.

Даире шекилинде къоюлгъан мониторларда, чешит-чешит инсанларнынъ сымалары пейдалана, къыскъадан айтылгъан лафлары эшитиле, умумий бир давуш джерьянындан насылдыр джумлелер, ибарелер, нефес алувлар, ах чекювлер, агъламсыравлар, бирден токътагъан яваш кулькю парчалары, арды-сыралыкъкъа уймайып, кяде айдынджа, кяде зайыфча эшитиле…

Балалыкъ хатырлавлары – топракъкъа комюльген мышыкъ балаларынынъ, къушларнынъ джесетлери, балалар ичюн ойле акъикъий дженазелер. Оюн. Севдалыкънынъ эр бир тарафы, эр бир айдын ве сиях нокътасы, нефрет, сувукълыкъ, гунахкярджа истеклер, арекетлер, джан агъыртув, ынджынувлар, зайыфлыкъ, ашшалыкъ, ашшалавлар, умютлер, ишанув. Къабаатлар, чешит къабаатлар, балабан юк машинасына сыгъдырылмайджакъ къабаатлар топламлары… Ачув, кин, ве, айны заманда, мерхаметлик, алидженаплыкъ. Эм эписи бир токътамагъан, «мен»нен озь икяесини башлагъан сымаларнынъ икяелеринден топлангъан, мавы ышыкълы, тыныкъ давушлы джерьян.

Кабинетнинъ ичи эп къабаргъан кергинликтен, дерсинъ, чытырдап башлады… Бу эписи такъдирлер, сымалар, фаджиалар, дертлер ичинден иш боюнджа тек бир я да, пек сийрек тарзда, эки данесини сайлап ала эдилер. Сонъра исе, монитордаки сымалардан шу сайлангъаны, гъайрыдан озь яшайышыны башламакъ мумкюн эди. Оны тешкиляткъа давет этип, бутюнлей денъиштире эдилер. Керчек, гъайрыдан яратылгъан киби япа эдилер. Бу инсанны ёкъ эткени киби, шу оны асыл эткен мальземелерден, янъы, бам-башкъа аятий теджрибели инсанны дюнья юзюне кетире эдилер. Къалгъанлары исе «Самимий лакъырды» лейхасы боюнджа, тек тойгъандже тёкюнмеге, дертлерини айтып, къальбини бошатмагъа, дерсинъ, итираф ве тёвбелер этмек ичюн  бир къолай имкянны тапып, рухий терапиянынъ бир амелиятындан кечкен киби, вазиетлери енгиллештире, лякин бу тешкилятнынъ мерагъыны догъурмай эдилер. Инсан, керчек, кимгедир озь дертлерини айтып къоймагъа керек. О, бойле хавфлы юкни гонълюнде девамлы суретте ташып оламай. Бу дертлер оны ичинден санчып, ёкъ этелер.

Бугунь невбетчи бу дертли, амма ич де тедкъикъий амеллер ичюн тамам иле манасыз ве бош корюнген, икяелерни динълей-динълей, ичи янып кеткенинден, патлаязды… Аякъкъа чалт къалкъты… Мониторларны, акси тарзда, дерсинъ, чаналагъан арекетлернен бирер, бирер масадан итеп, бу, оны богъаяткъан, алкъаны ёкъ этти… Пластик мониторлар табангъа тюшерек, кескин сес чыкъарып, чатлап кете эдилер… Невбетчи орталыкъны ура, йыкъа, парлай эди… Кескин наргиз къокъусына къызгъан пластик ве тютюн къокъусы да къошулды… Насылдыр алет кучьлю бызылдап башлады…

***Кокте джинлер балабан тылсымлы кузгюни алып кетмекте эдилер. Бир джиннинъ юнь чорабы юксек дам устюндеки фырылдакънынъ уджуна илишип, джин кузьгюнинъ туткъан кенарыны элинден тайдырды, аркъадашларнынъ тертипли сыралары бозулды, къыбырдады, салланды ве кузьгю, батаяткъан кунешнинъ ал тюсюни алып, ерге фырлап кетти. Къалын къар ёргъаны тюбюнде терен юкълагъан тарлада, кузьгю парчачыкълары, шеэр меркезиндеки шадырван киби, эр тарафкъа фышкъырды…***

***Йылтыравукъ бузлу ёлда юк машинасы тарла тарафкъа къолайсыз бурулып тура эди… Айдавджысы, машинасы авдарылмагъаны, озю де къазаланмай сагъ къалгъанына чокъ шукюрлер этип, ташыгъан юкюнинъ вазиетини  тешкермек ичюн, юмрукъларыны джеплерине сувукътан сакълап, машинасы этрафында доланды, бираз серсемджисине айланып юрди… Машинасы бир джорукъ, амма юкю дарма-дагъын олды. Тюкянгъа алып кеткен чешит шекильде кесильген, орьнекленген, чешит черчивелернен зийнетленген кузьгюлер чиль-парча олды.***

Невбетчи элини кокюсине къойып бир парча вакъыт турды. Нефеси тутулды, кескин агъры къабургъасы тюбюнден татлы сызлап, сол омузына бир чюй киби илишти. Невбетчи, бираз эгилип, бир элинен масанынъ кенарыны тута эди. Сонъ, дерсинъ, сол козюне мызракъ уджу санчылгъаныны дуйгъан киби, масанынъ кенарыны ташлап, козюне япышты, агърыдан инъледи. Козьлери яш толды.

Кабинетнинъ йылтыравукъ табанына кузьгю джамчыгъы ялкъылдап, чынъылдап тюшти. Бу «танкъ» эткен давуш пешинден невбетчининъ озю де табангъа, дерсинъ сакътлыкънен, юзюкъоюн тюшти. Козьлерини де ачты, де юмды. Аяттан йыгъыштырыджы къадыннынъ теляшлы сеси ве ашыкъкъан адымлары эшитильди. Магърур наргиз чечеклернинъ тазе къокъусы кене де кескинлешти.

06.11.20 г. Maye Safet

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET