«Унутасын, яхут энди унуттын»

04.06.20220:16

Эр сене 18-майыста халкъымыз сюргюнлик къурбанларыны анъа. Эбет, бу фаджиа эр бир къырымтатарнынъ юрегинде савушмаз бир ярадыр. Лякин тек майыс куньлери сюргюнлик  вакъиаларына багъышлангъан тедбирлер отькериле.

Докъсанынджы сенелери халкъымыз озь кой-шеэрлери ве сонъра пайтахтнынъ меркезий мейданындан кутьлевий митинглер отькермеге башлагъан эди. Бу гъает корюмли бир вакъиа олып къалды. О куню мейданда онлар бинълернен адамлар топланып, дюньянынъ чешит кошелеринден мусафирлер келип, девлет эрбаплары тешриф буюрып, матем мерасимлери отькериле тургъан.

Секиз йылдан берли бойле топлашувлар ясакъ астында. Сонъки митингимиз меркезий мейданда дегиль де Акъмесджитнинъ Акъмечеть миллий къасабамызда кечти. Бу вакъыттан укюмет озю тешкилятландырмагъан ич бир кутьлевий тедбир откерильмесине разылыкъ бермеди.

Бунъа бакъмадан, ватандашларымыз 18-майысны къайд этмек ичюн озьара чешит тедбирлер отькермектен вазгечмеди. Олар кутьлевий олмаса да, гъает тесирли ве джанлы кечелер.

Бу сырада яш шаирелер Алие Кендже-Али, Сейяре Кокче, Майе Сафет тешкилятландыргъан хатыра акъшамларыны анъып кечмек ерлидир. Бу гузель, акъыллы, гъает истидатлы яш иджаткярлар миллетимиз ичюн муим куньлер, халкъымызнынъ дегерли инсанлары иле багълы тедбирлер отькерелер.

Сюргюнликнинъ 78 йыллыгъына багъышлангъан бойле тедбирлерден бири 22-майыста олып кечти. Оны фааллеримиз тешкилятладырып, Сейяре Кокче ве Фатма Джеппар озь чыкъышларынен яраштырдылар. Иджадий корюшювде С. Кокче Ана-топрагъымыз, сюргюнлик корьген ватандашларымызынъ такъдири, умумен биз ичюн мукъаддес мевзулар, неснелер акъкъында шиирлер окъуды. Ф. Джеппар исе аджайип сеси иле зиль тутты эм де халкъ йырларыны, С. Кокче, М. Сафет, А. Кендже-Алининъ сёзлерине тюркюлер айтты.

Оларнынъ тылсымлы сеслери юреклеримизнинъ энъ индже теллерине барып токъунды, Ватангъа севгинен толдурды, бойле де къальплеримизде сызлап тургъан фаджианынъ теренлигини айдынлатты. Эм динъледик, эм агъладыкъ. Эшкъ олсун ватанпервер къызларымызгъа.

Наиле ИСМАИЛ

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET