Эльвида, Энвер Эмир-Асан

20.07.20220:33

Акъмесджит хастаханесинден кедерли хабер кельди: Джурчи (Первомай) районынынъ Ай-Къыш (сахте ады Черново) коюнинъ сакини, Къырымгъа 1989 с. авдет эткенинден берли мында яшагъан белли джемаатчы, Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси Энвер Эмир-Асан апансыздан, кениш инфаркт нетиджесинде вефат этти.

Энвер агъа 1951 сене августта, анасы Айше — Багъчасарай районы Азиз коюнден, бабасы Къуртсеит — Судакъ районы Таракъташ коюнден сюргюн этильген Фергана виляети Маргилан шеэри дживарындаки къасабаларындан бирисинде, комендант режими укюм сюрген маальде догъды. Мектепни битирген сонъ о, Душанбеде беден тербие институтында окъуды. Оджа-идманджы зенаатынынъ саиби олды. Бойлеликнен, омюр бою оджалыкъ — мектепте дерслер, спорт мешгъулиетлерининъ тешвикъаты, таш котермек (гиревый) спортта идманджылыкъ япмакънен огърашты. Бу пельванлыкъ саада белли мувафакъиет эльде этти: Къырымда эки дюнья ве эки Авропа чемпионларыны азырлады.

Ватанына къайтар экен, тешеббюсчилик арекетине къошулып, Экинджи Къурултайнынъ азырланувында иштирак этти. Озю де сонъра учь дефа онынъ мебусы (делегаты) олды. Чокъ йыллар (1997-2008 cc.) Джурчи районында региональ миллий къурумнынъ етекчиси сайланып кельди.

Сонъки йыллары «Алтын тамгъа» спорт клубыны мейдангъа кетирип, бир сыра девлеттен тыш, джемаат тешеббюсине эсаслангъан спорт ярышларнынъ тешкилятчыларындан бириси олды. Шу джумледен, мини-футбол боюнджа районларара турнирлер отькерильмесине салмакълы иссе къошты.

Энвер агъаны терен адалетлик дуйгъусы, джемаат вазифени эда этмекте, миллий тасиль, медениет ве ана тили меселелери чезильмесинде месулиетлик, мусбет нетиджелерге ынтылув киби чизгилер айырып турмакъта ве бу себептен о, юксек итибар ве сайгъы саиби эди. Онынъ бильгенлернинъ хатырасында ойле де яшайджакъ.

Энвер агъа Эмир-Асан вефат эткени мунасебетинен омюр аркъадашы Анифе ханымгъа, огъуллары Эмир-Усеин, Эмин ве Къурт-Сеитке, торунларына, дигер акъраба ве якъынларына терен тазие бильдирип, баш сагълыгъы тилеймиз.

Мерхум Алланынъ рахметинде, джаны дженнетте олсун!

Миллий арекет иштиракчилер, джемаатчыларнынъ бир гурухы. Достлары, сафдашлары.Джурчи районынынъ фааллери.

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET