Эльвида, сафдашымыз Ремзи агъа Абла

04.02.202321:40

Акъмесджитте яшагъан Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси, тарихий Экинджи Миллий Къурултайымызда Тефтиш Комиссиянынъ реиси, метин ве джесюр ватанпервер — Ремзи Анафи огълу Абла бу дюньяны терк этти.

Ремзи агъа 1937 сенесининъ кузюнде, Ялта шеэринде догъды. Дженк йылларыны къорантасы — къартбабасы бир вакъытлары имамлыкъ япкъан — Кок-Козьде кечирди. Андан да эписи дешетли ве зулумлы сюргюн ёлуна тюштилер.Ремзи агъанынъ осьмюрлиги-генчлиги Андижан виляетининъ Шахрихан шеэринде кечти. Мектеп, авто-ёл техникумы, сонъра Къыргъызстаннынъ Ош виляетинде зенаат боюнджа автоишханеде эмек, шу джумледен, ёлбашчылыкъ — фаалиетининъ эмиетли басамакъларыдыр.

1963 сенеси Миллий арекетке къошулгъанда, Р. Абла, яш олса да, энди баягъы теджрибе саиби, чешит инсанларнен мунасебет къурмагъа бильген инсан эди. Бу себептен о, къомшу Андижан ве Ош виляетлериндеки къырым тешеббюсчи гурухлар арасында багълайыджы, яни алякъа ве тешкилий ишлерини алып барыджысы олды.

Бунен берабер, Къырым давасы къызгъан 1966-69 сенелери Ремзи агъа митинг ве дигер кутьлевий акциялар отькерильмесине озь иссесини къошкъан эди. Бойле фааллик, эбет, бошуна къалмай: КГБ онынъ пешине тюшюп, ачыкъ такъиплерге огърата башлады. Къорантада Ватангъа авдет олмакъ къарары алына.1970 с. башында Ремзи бабасынен Къырымгъа келелер. Сакъ районында энди эвни сатын аладжакъ олып, къорантаны кочюреджекте, милислер оларны Херсон виляетиндеки Ново-Алексеевка къасабасына чыкъарып быракъалар.

Мында беш йыл яшагъан сонъ, Ремзи агъа исрарлыкъ иле кене де Къырымгъа къайта. Къарасувбазар районынынъ башта Айланма (бугуньки сахте ады Поворотное), сонъра Чокъракъ (сахте ады Родники) койлеринде ерлеше, чиленгир, устaханелер мудири олып чалышты.Къанда олса да, Р. Абла Миллий арекетнинъ ог сафларында булунды, месулиетли вазифелер беджерди. Генерал П. Григоренко, академик А. Сахаровнен корюшти. Кене де тешкилий ишлернен, тешеббюсчи группаларнынъ фаалиетини теминлемекнен огърашты. 1989 с. Къырымтатар Миллий Арекет Тешкилятыны (КъМАТ — ОКНД) мейдангъа кетиргенлер арасында ве Къарасувбазар районында онынъ реисдеши олды.

1991 с. Къарасувбазардан Экинджи Миллий Къурултай мебусы сайлана. Мында да ильк Тефтиш комиссиясына аза ве онынъ топлашувында реис вазифесине сайланды. 1996 ве 2002 сс. Учюнджи ве Дёртюнджи Къурултайларда Миллий Меджлис азасы ве бу къурумнынъ топлашувларында реиснинъ муавини сайланды.Меджлиснинъ теркибинде Ремзи агъа ичтимаий-икътисадий ве тешкилий меселелернен чокъ огърашты. Кене де митинглер ве джумле сиясий, наразылыкъ акцияларда, акимиетнен олгъан музакерелерде фааль иштирак этти, халкъымызнынъ менфааларыны къорчалады. Р. Абланы таныгъан-бильгенлер, дост сайгъанларынынъ хатырасында о, эмексевер, даима огге ынтылгъан, семетдешлерине нисбетен сабырлы, сонъ дереджеде ватанпервер, миллети ичюн даима гъурур сезген ве оны ашаламагъа кимсеге имкян бермеген букюльмез ве къоркъу бильмез инсан оларакъ къаладжакътыр.

Ремзи агъа Анафи огълу вефат эткени мунасебетинен онынъ къорантасына — эвлятларына, торунларына, джумле сой-акърабаларына терен тазие бильдиремиз, сабыр ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Алла рахмет эйлесин.

Меркезий Миллий къурум азалары, Бутюндюнья Къырымтатар Конгрессининъ иджра комитети, Миллий арекеттеки сафдашлары, достлары.

Фото: Эскендер БАРИЕВ, Facebook

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET