Шукри АППАЗ. Шиирлер

27.02.202313:53

Фото: Эльмаз АДАМАНОВА

Къайт тилинъе, ватандаш, агъыр олса да.
Этраф, муит первасыз, сагъыр олса да.
Теджавузлы, аджувсыз кийик къуртлардай.
Ябан сёзлер тилинъе чокътан толса да.
Сюргюнликнинъ козъяшы – асретке языкъ.
Умютинънинъ кунеши – авдетке языкъ.
Къайталмасанъ тилинъе – Ана юртунъда
Сенден къат- къат зияде миллетке языкъ!

***

Урь эдждатлар, силинмез из…
Сакин яшав миннетсиз.
Бир авуч халкъ дегильмиз биз,
Биз – бир юмрукъ миллетмиз!

***

Япракъ
Бильмем къачан ерге тюшюп,
Сараргъан ве къуругъан?
Бильмем нелер оны ешиль,
Гурь далындан айыргъан?
Де яныма келип титрей,
Де уйрюле токътамай.
Дерсинъ бир шей айтмакъ истей,
Лякин айтып оламай.
Де учаджакъ олып, бирден
Алып коче илери.
Зан этерсинъ,учмакъ ичюн
Тек бир истек етерли.

***

Эр шей кече, бу да кечер,
Айлан копчек, даян кочер.
Эвдекилер агъув ичсе,
Ёлдакилер шербет ичер.
Айлан копчек, даян кочер,
Кимде макъас, кимде ханджер.
Эр ким озю, тек озюне
Озьджесине къылыф бичер.

***

Маниалар тимсахдай
Эп кемире — юталмай.
Биз Къырымгъа къайтсакъ да,
Къырым бизге къайталмай.
Мевджут экеч Ер юзю,
Онынъ ашкъы, аджысы,
Биз Къырымнынъ, о бизим
Силинмез баш язысы.

***

Ёл четинде майлы къайыш,
Йылан дегильдир - яшайыш.
Эй, къайышым, къайышым, Хышымлы яшайышым!
Нечюн даим бойле аджджы,
Сенинъ берген сув-ашынъ?
Къалачланып ятмакътасынъ
Ёлларымнынъ къатында.

Гедже-куньдюз тутмакътасынъ,
Торс незарет алтында.
Бойсундурув шерефине,
Табындырув ашкъына.
Быракъасынъ мени киннен,
Фитне адлы ташкъынгъа.

Къылынасынъ узеринден,
Тосат-тосат къутурып.
Къан акъызып козьлеримден,
Къан терлерге батырып.
Амма Ватан йылдызлары
Янар экен кокюмде
Меним къальбим, намус, арым
Тиз чёкмейджек огюнъде.  

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET