Фотогалерея Avdet

22.05.202319:43

Терен тюшюнджелер

Индже санат
Къапакълы саань
Мангъуп этегинде бир эглендже
Бахтлы ве узюльмейджек несиль
Багъчасарай, Азиз мааллеси. «Ахмед бей тюрбеси»
Самимий севинч
Гуллер алеминде
Хатырамызда
Къырым къушакъ куреши
Я Раббим! Умютимиз Сенде!
Хатыранынъ парчасы
Ис этмек… Рифхат Якупов
Динсиз девир
Дёрт бизни къуртараджакъ
Рессамлар ве шаир
Къырым къушакъ куреши
Мен анамнен
Эски Къырым ш. Мектюп. Тенеффюс, 1993 с. Рифхат Якупов.
Тарихий ер. Салачыкъ
Вакъыаларнынъ шааты
Бисмилляhи-р-Рахмани-р-Рахим. 1991 с.
Ашыкълар къаясы. Ай Серез

Даа не дерсинъиз?

Оджа – ярыкъ…
Рессамлар энди Къырымда…
Селям, Наврез!
Бойсунмагъанлар Акъ-Къая этегинде
Бойле башлагъан эдик… Фото: Рифхат Якупов
Гъурбетликте
Мында олмакъ керек…
Курешнинъ эмиети – къушакътадыр!
Азырланув… Алушта. 1 Октярь, 1991 сене
Къапакълы саань
Чатыр-Дагънынъ имаесинде
Айненисиз юкъламам!
Къысмет олур, эльбет… 1979 с.
Урал. 1945 с. Балалар эви
Эпбир енъеджемиз!
Квинтет «Maqam», 2015 с.
Узакъларны корюв къабилиети…
Къырым, 1921-1922 сс. Суньий ачлыкъ.
Мен бойле корем…
Лятиф

Джан башындан бир таш.

Ильхам периси

Даяндым. Даянырым….

Даа енъильмеди. Къырым къушакъ куреши.


Бакъыныз! Мен осьтим.
Джан башындан бир таш.
Джан-юректен.
Кедерли бакъыш.
Къопайчоралар.
Къуза — туршу фучусы
Саибини беклей…
Таянч.
Хаяллар бам-башкъа.
Эки дост

Eski saray
Аджайип къадын.
Биз чокъаямыз.
Бугунь мен сени сакъламасам…
Девам этеджек.
Джиддий
Иджаткярлыкъ.
Достум
Инджебелли
Меракълы китап
Миллий куреш
Эбедийликке.
Я Раббим! Къоркъулардан азат эйле!
Мемнюним.
Аллахыма чокъ шукюр!
Бардакъ ве йымырта.
Бу ерде эвимиз оладжакъ!
Бу эмиетли
«Джума джами оладжакъ!» – деди Джарты
Енъиджилер.
Киев – 1992.
Кульме къомшунъа, келир башынъа!
Къавий деде.
Къырым къушакъ куреши.
О таянч олурмы
Солист
Токътатмазсынъ
Тюшюндже.
Яраша
Август 1991 с. Къырым

Бир тамырдан

Истидат
Манъа бакъ
Амет акъай
Меним сёзюм
Несиль
Из
Аиле
Битай
Бугуньден
Возгрин даима бизнен
Индже белли
Рамиз — бу Къырым
Унутмам
Сен къырымтатарсын!

Ашлама дере
Ватан!
Джами
Къырымлылар
Мен 105,5 йыл яшадым.
Мукъайт ол
Нагъмели
Назик
Нефис санат
Хаял къувети
Я Раббим бизнен ол

Эпинъизге бойле селям!

Авдет
Бир везинде
Дуйгъу
Меним байрагъым!
Рессам
Урьмет
Чалгъы такъымы
Элял олсун
Эминлик
Аля даа тааджипленем.
О бизни бекледи.
Макъсаткяр

Индже зенаат
Истек
Кяинатчы
Меним кадем
Даренинъ зилини тут!
Бойле де олгъандыр

Не истейим айтмагъа
Пек гузельсинъ!
Сонъки кучькедже
Терен дуйгъулар
Тутамакълы
Хафиф ель
Эвге
Даима арекетте

Вакъианынъ шааты
Бахчасарайнынъ кошеси
Инджи
Къаваллар торбасы
Нагъме
Бойсунмагъан
Сакъланылгъан козьге чёп кирмез
Сулейман деде
Тюшюндже ве гизли хаял
Чёльмекчи
Самимий достлукъ
Акъылынъдамы
Дюрбе Уч-Азиз
Келеджек. Коз тиймесинъ
Бу ерде яшайджагъым
Шаир
Несиль
Не айтасыз?
Раритет
Тикленюф
Эки чичек
Я Раббим юреклеримизге умютлер синъдир
Эвимни озюм къурам
Токънаштылар
Даима идракълы
Девам
Динъленъиз
Иджат
Куреш
Къадимийден бир къысым
Камча
Мен буралыйым
Меним бабам
Меракълы лаф
Мукеммель
Разы дегильмиз
Сайгъылы инсанлар
Тынмаз
Субет
Узунджа, 1975 с.
Унутмадыкъ
Шаире

Эфсаневий къадын

Меним юзюм исе даима ачыкъ
Даима арекетте

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET