Бу дюньяда эр шейнинъ бир башы ве сонъу бар

11.05.20160:19

Кунешнинъ ильк нурлары иле янъы кунь башлана, ильк къар данеси къыш кельгенини хатырлата, такъвимде 30 ракъамы ай биткенини косьтере, баланынъ ильк сеси янъы аят башлангъаныны мужделей… Башланув – арзу, ниет, макъсат, умютнинъ темсили олса, сонъу – нетидже, талиль, хуляса чыкъарув, хаталарнынъ тапувынен багълы ола.

Арзу-ниетлеримиз темиз, макъсатларымыз ачыкъ, иш-арекетлеримиз махсулдар, нетиджелер файдалы, хулясалар терен, хаталарымыз аз олсун. Умютлеримиз къырылмасын, эр башланманынъ хайырлы нетиджеси олсун.

Инсаннынъ аяты вакъыт къысымларындан ибареттир. Ань, дакъикъа, саат, кунь, йыл, асыр – яшайышнынъ парчалары. Булар кечсе, артыкъ къайтарылмаз, текрарланмаз. Вакътымызны файдалы ве семерели кечирмеге тырышайыкъ.

 

Барсын, кечирген бутюн къасевет, фелякетлер артта къалып, юреклерни бошатмасын да, аксине, янъы башланувларгъа кучь, рухий метанет берсин, янъы арекетлерге сильтем олсун.

Кечмишимизни козь огюне алып, келеджегимизге умют иле бакъайыкъ.

Сабыр, ишанч, иман, икмет, гъайрет байрагъы алтында илери кетейик!