Буюк джоюкъ

11.05.20160:19

Миллий санатымыз, медениетимиз буюк джоюкъкъа огърады:
девамлы хасталыкътан сонъ тек Къырымда дегиль, Украинада ве онынъ тышында
белли, чокъ озьгюн ве сийрек истидат
саиби олгъан рессам Рамиз Нетовкин вефат этти.

Бу кедерли хабер 16 июльнинъ геджеси Тюркиенинъ Анталия
шеэринден кельди: о мында июннинь башындан булунып, шу айнынъ сонъки куню юрекке амелият кечирди.
Бундан учь афта эвель рессам 51 яшыны толдургъан эди…

Рамиз бей Ташкент виляетининъ Алмазар къасабасында догъды.
1975 сенеси онынъ къорантасы Къырымгъа, Отаркойге кочьти. Сонъра даима район
меркезинде – къадимий Къарасувбазарда яшады.

1980 сенеси о, Акъмесджитте Самокиш адына бедиий окъув
юртуны битирди. Иджадий фааллик нетиджесинде докъуз йылдан сонъ Украина рессамлар бирлигининъ
азасы олды. www.avdet.org/node/3739

Р. Нетовкин озюне эсас усул оларакъ графиканы, шекиль оларакъ
манзараны (пейзаж), мевзу – Къырымны
сечип алды. Шубесиз, о бу учь ёнелиште
де шахсий муэллифлик услюби(стили)ни тапып, оны юксек ве озьгюн севиеге
котерип, буюк мувафакъиетке иришти.

Рессамнынъ онларнен шахсий сергилери отькерильди. Оларнынъ
ерлери изаатны талап этмей, чюнки дюньяджа танылгъан медениет меркезлеринде тешкиль
олунгъан эдилер: Киев, Варшава, Тарту, Москва, Нью-Йорк ве иляхре. Тюркиеде
Кастамону шеэриндеки олып кечкен онынъ сергисине буюк медений адисе, деп
къыймет кесильген эди.

Ватан – Къырымнен сырлашмакъ, дертлешмек, онынъ омюринен
яшамакъ, такъдирини къайгъырмакъ, оны джандан зияде севмек, даима алгъышламакъ
Рамиз бейчюн чокъ адий, терен, табиий ал ве иджадий темель олып къалды.
Рессамгъа миллетперверлигини
исбатламагъа сыра тюшмей – онынъ эсерлеринде къуршун къалемнинъ эр бир сызыгъы,
фырчысынынъ аяламасы буны ачыкъ-айдын косьтермекте ве тасдикъламакъта.

Тасвирий санатымызнынъ парлакъ темсиллеринден бири Р.
Нетовкин вефат эткени мунасебетинен онынъ къорантасына терен тазие бильдиремиз
ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Эльвида, Къырым ве онынъ асыл халкъы эбедийлигини муджизели
усталыгъы иле акс эткен Рессам. Эльвида, буюк истидатлы ватандаш. Эльвида,
Рамиз.

Алла рахмет эйлесин.

Къырымтатар Миллий Меджлиси.