Эльмаз Бахшыш «Сары-сары-сап-сары…»

01.08.201917:19

Бизим Айше пек къурназ 

Бизим Айше пек къурназ,
Пек къурназ ве ярамаз.
Япма десенъ, сёз тутмаз,
Дегенинден ич къайтмаз.               
 
Тереклерге тырмашыр,               
Тырмашкъанда йыкъылыр         
Нетиджеси не олур?
Эль-аягъы мор олур.                        
           
Утюленсе чамашыр,
Къыз утюге япышыр.
Фурунда отьмек пишсе,
Айше деръал янашыр.
 
Тышарыда кезинир,
Къакъкъа батып кирленир.
Сыланып, хаста олса,
Экимден умютленир.
 
Аман дохтур етишир.
Озь ишине киришир:
Ине урар, ап берир,
Ве айтыр бойле фикир:
 
- Олмай ич балаларгъа -
Огълан ве къызчыкъларгъа
Ярамазлыкъ этмеге,
Башсыз олып осьмеге!!!

*****

Сары, сары, сап-сары…

Къар ягъа беяз-беяз,
Сарыгъа ич ошамаз.
Кечер къыш, битер аяз,
Баарьге ким къуванмаз?

Сары кунеш тёпеде,
Бизге тебессюм эте.
Тарлада сары башакъ
Онъа не олур къошакъ?

Сары, сары, сап-сары,
Багъчамнынъ къайсылары.
Сары язда куньайлан,
О кунешке айлангъан.

Чипчелерим де сары,
Чёплеген сары тары.
Сары бизим азбарда,
Мышыкъ отура даа.
 Кичкене кадям Саре,
Ичмеген асла къаве,
Онынъ ичюн сачлары,
Санки кунеш нурлары.

Сары сачлы Саречик,
Яшы даа кучючик.
Текяран о буюсин,
Аркъадаш манъа олсун.

*****

Гемиджи Абдулла

Далгъа, далгъа чагъала,
Геми кете, чалкъана.
Дюмен башы Абдулла
Ёл алгъан Истанбулгъа.

Кокте булут сияра,
Мавы денъиз бозара,
Апансыздан гемини
Фуртуна келип сара.

Абдулламыз къараман,
Фуртунадан къоркъмагъан.
Елькенлерни догърулап
Ёлуны шашырмагъан.

*****

Достум Сафие

Бир достум бар – Сафие,
Шиирлер о пек севе.
Кичкенедир, деменъиз –
Озю тапа къафие.

Мектепке о къатнамай,
Ариф-ракъам танымай,
Элиндеки китабы
Терс тургъанын фаркъламай,

Эте пармачыкъ такъип,
Сатырларны чектирип,
Сонъ дей: — Къалды бу ягъы –
Саифени чевирип:

Ышыкъ –
Мышыкъ,
Шорба –
Торба,
Алем –
Къалем,
Селям – Келям — Весселям!
Этип китабын тамам
Джиддийликнен Сафие
Иджадыны битире.

Тал терек

Юксек-юксек тал терек
Тура эвимден эрек.
Бир тарафы – бол мейдан,
Топ ойнай анда Сейран.

— Тал терегим, тал терек!
Сейрангъа кимлер керек?
— Керек оннен берабер
Ойнагъан досту Сервер.

Керек Алим ве Селим,
Къошулгъан бир де Керим…
Шенъ ойнайлар балалар —
Акъикъий такъым олар!        

Текерлеме

Айше, Фатма, Фериде
Сакълангъанлар. Не ерге?
— Айше кеткен армангъа,
Фатма исе ормангъа.
Фериде, Фериде,
Чыкъ, отурма эвинъде!


Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET