Эльвира апте Мамут къызы Абалиева

29.01.202215:13

Догъма Багъчасарайлы, сюргюн йылы Ферганагъа тюшип, он йылдан сонъ къорантасынен Самаркъанд шеэрине кочькен, мында Тиббият институтыны битирген, зенааты боюнджа мувафакъиетли чалышкъан, Миллий арекетке де къошулып, бир сыра ерли етекчилернен багъ туткъан ве тешеббюсчилерден бири олгъан, 1990 сенеси Къырымгъа, озь догъгъан шеэрине авдет олып, даа 26 йыл экимлик фаалиетини девам эткен эм де джемаат ишлеринден четте турмагъан, хусусан, сонъки йылларда озь фикирлерини беян этмеге сакъынмагъан, Хан-Чайыр мааллесининъ сакини

Эльвира апте Мамут къызы Абалиева

84 яшында агъыр хасталыкътан сонъ вефат эткени мунасебетинен онынъ къызларына, киевлерине, торунларына ве джумле якъынларына терен тазие бильдиремиз, сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Мерхуме Алланынъ рахметинде олсун.

Сафдашлары, къомшулары, Хан-Чаир джемааты.

Чокъ йыллы дикъкъатлы окъуйыджымыз, тешвикъатчымыз, онынъ акъкъында 80-йыллыгъына макъале бастырылгъан «Къырым» газетининъ хадимлери де бу тазиеге къошулалар. Алла рахмет эйлесин, джаны дженнетте олсун.

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET