Тазие / Зулькефер Таиф

26.10.202014:59

Джурчи (Первомай) районынынъ джемааты чокъ сезерли джоюкъкъа огърады. Къорантасынен берабер Ватангъа та 1968 сенеси июнь айында авдет олгъан ве башта Аджы-Атман (Ровное), сонъра Айбар (Войково) коюнде яшагъан Миллий арекетимизнинъ фааль иштиракчиси ве итибарлы инсан Зулькефер Мустафа огълу Таиф 25 октябрьде вефат этти.

Зулькефер агъа 1937 сенеси 10-майыста Ускут коюнде догъды. Дешетли сюргюнлик йылларына расткельген балалыгъы, осьмюрлиги Самаркъанд виляетининъ Булунгъур район меркезинде кечти. Мында о, къуруджылыкъта чалышып, тешеббюсчи гурухынынъ азасы олды ве, бунынънен, Миллий арекетимизге къошулды. Дигер джемаатчылар сырасында авдет огърунда чешит вазифелер беджерди.

Бу акъта о, неширлеримизнинъ бирисине: «Бу ишнен огърашкъан инсанлар, юреклеринде Ватангъа сынъырсыз севги толу олып, бунынъ эсасында адалетке иришмекте эдилер», деп сёйлеген эди.

Бир къач вакъыт Зулькефер Акъкъургъанда, Сеитмемет Таировнынъ къолунда чалышты. Онынъ эвинде отькерильген Къырым меселесине багъышлангъан топлашувларда иштирак этти. Миллий арекеттеки ишлери ичюн эки кере якъалангъан эди, амма Сеитмемет агъа онъа чыкъмагъа ярдымда булунды эм де, «вербовка» имкяны пейда олгъанда, онъа Къырымгъа бойле шекильде авдет олаяткъан бир къач къоранта сырасына къошулмагъа къолтутты.

Кочюв ресмий тарзда, козьбояма макъсатнен олса да, о ватандашларымыз, шу джумледен, Зулькефер агъанынъ къорантасы, башындан нидже-нидже ашалав, къоркъузув, такъиплер, акъсызлыкълар кечирдилер. Амма олар ар-намус ве дегерликлерини сакълап, озь халкъына догъмуш Къырымда таянч олдылар, миллий арекетте чешит шекильде иштиракилерини девам эттилер.

Кутьлевий авдет ве Ватан давасы ватанда янъы кучь алгъан сонъ, Зулькефер агъа четте турмады, миллий ве инсан акъларымызны тиклемек огърунда отькерильген акцияларгъа къошулып кельди, джемаатнен берабер олды, озь теджрибесини, ирадесини ве итибарыны халкъымызнынъ менфаатына ишлеттирди.

Садыкъ омюр аркъадашы Сульбие ханым иле олар учь эвлят осьтюрдилер, еди торун ве он бир торунченинъ бахтлы къартбаба ве битасы олдылар.

Алидженап ве миллетсевер инсан Зулькефер Мустафа огълу Таиф бу фаний дюньяны терк эткени мунасебетинен онынъ буюк къорантасына ве джумле якъынларына терен тазие бильдиремиз, сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз, Алла рахмет эйлесин, деймиз.

Алтынджы Миллий Къурултай мебусанларынынъ бир гурухы

Фото: Avdet

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET