Эльвида, Ленур агъа Меджит

14.04.202115:00

Черик асырдан берли Акъмесджит районынынъ Янъы-Сарабуз къасабасында яшагъан фааль джемаатчы, 2000-нджи сенелери ерли миллий идаре къурумына реислик япкъан Ленур Сулейман огълу Меджит 84 яшында вефат этти.

Ленур агъа 1937 с. июльде Багъчасарайда догъды. Къорантасы Хансарайнынъ артында ерлешкен пошта азбарындаки эвчикте яшады. Бабасы район малие болюгинде, анасы Зейнеб ханым китапханеде чалыша эдилер.
1944 сенеси 18-майыс фаджиалы афатында Меджитовлар Ташкент виляетининъ Вревская станциясына тюшелер. Яшы едиге якъынлашкъан Ленурнынъ хатырасында о куньлернинъ дешети умумий тарзда сакъланып, йыллар кечкен сонъ языларында несиллер ичюн къайд этилип къалды.

Мектепте яхшы тасиль алып ве темелли азырланып, Ленур Киев шеэринде Граждан ава флоту институтына (шимди Авиация миллий университети) окъумагъа кире ве 1963 сенесининъ башында оны битире. Учакълар ве оларнынъ моторлары боюнджа муэндис-механик зенаатыны менимсей.

Ташкент учакълар лиманында чалыша. Амма анда миллий менсюплиги себебинден бир давагъа огърап, о иштен бошай. 1968 с. башлап, 28 йыл девамында, виляетте багъча ве юзюмджилик ходжалыкъларны техниканен теминлеген буюк трестте, иш хавсызлыгъы боюнджа уйкен муэндистен башлап, бираздан механиклештирюв болюгининъ мудири вазифесини эда эте.

Эвли-баркълы олып, Ленур агъа Ташкент (Куйлюк-Сергили) сынъырындаки «Ханабад» совхозында яшай. Мында да Миллий арекет иштиракчилери сафларына къошула. Шеэр, виляет тешеббюсчилер гурухынынъ вазифелерини беджере. Белли миллий эрбап Решат агъа Джемильнен багъ тута.

Къырымгъа авдет олгъанынен, Ленур агъа Меджитов яшагъан къасабасындаки ватандашларымызнынъ джемаат омюре фааль шекильде къошула. 2003-те ерли миллий идаре къурумына реис, IV (2002) ве V (2007) Миллий Къурултайгъа аза сайлана. Баягъы бир вакъыт Акъмесджит региональ миллий къурумына аза оларакъ кире.
Бутюн бу джемаат вазифелерини беджерерик, джумле миллий тедбирлерде, сиясий акциялар – митинг, пикет, юрюшлерде фааль иштирак эте. Бунынънен берабер, ерли джемаатнынъ етекчиси сыфатында къасабаны газлаштырмакъ, абанлаштырмакъ, гузель джами къурмакъ киби ишлерге озь салмакълы иссесини къоша.
Ленур агъа окъмушлы-бильгили, муляйим, сыралы, алчакъгонъюлли, кулерюзьли, миллетпервер бир инсан эди ве оны яхшы таныгъан дост-меслекдешлер хатырасында, юреклеримизде ойле де яшайджакъ.

Ленур агъа Сулейман огълу Меджит арамызны терк эткен экен, онынъ омюр аркъадашы Зейнеб ханымгъа, эвлятлары Эмирсале, Айдер, Зарема, Нияр ве киев-келинлерине, торунларына эм де джумле сой-акърабаларына терен тазие бильдиремиз. Эписине сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.
Алла рахмет эйлесин.

Меркезий Миллий къурум азалары, достлары, сафдашлары, «Къырым» ве «Авдет» газетининъ муарриети

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET