Эльвида, Ремзие апте

14.04.202115:02

Кечкен сененинъ декабрь айында 94 яшыны къайд эткен санатымызнынъ энъ корюмли эрбапларындан бири Ремзие апте Баккал (Тарсинова) бир къач кунь эвельси, яни 7-апрельде, вефат этти.

О, Акъмесджитте, мешур оюнджы ве оюнлар устазы (балетмейстер) Усеин Баккал (1897-1973) эм де музыкаджы, пианино чалгъыджысы Зоре ханым Измайлованынъ къорантасында догъды, буюды. Даа мектеп чагъына етмезден оюнлар бала студиясына къатнамагъа башлады ве сонъра Акъмесджит балет студиясыны битирди.

Ремзие ханым энди зенаат санагъа чыкъаяткъанда амансыз дженк башланды. Даа учь йыл кечер – халкъымызны олюм сынъырына быракъкъан дешетли сюргюнлик олды. Баккалларнынъ къорантасы Таджикистангъа тюше.

1947-1960 сенелери, бабасы баш балетмейстер олгъан Ленинабад музыкаль-драма театринде чалыша. Оюнджы-солист оларакъ башлай, сонъра бабасынынъ вазифесини девам эте. Баш балетмайстер оларакъ бир сыра классик спектакллерее («Лейля ве Меджнун», «Фархад ве Ширин», «Камол Хучанди» ве иляхри) оюнларны саналаштырды.

1970-нджы сенелерининъ экинджи ярысында онда янъы имкянлар пейда ола ве оны кениш джемаатымыз танымагъа башлай. Чюнки махсус давет иле эфсаневий «Хайтарма»мыз ичюн оюн программаларыны азырлай.

1989 сенеси, ниает, Къырымгъа авдет ола ве озь медений фаалиетини девам эте. Къырымтатар драмтеатри, «Къырым» фольклор ансамбли ичюн оюнларны саналаштыра.

1992-2016 сенелери – Кезлевде ерлешкен ве девлет филармониянынъ ерли болюги янында фаалиет косьтерген «Хайтарма» ансамблининъ бедий ребери ве баш балетмейстри вазифелеринде чалышты. Даа якъында «Багъчасарай-Хансарай» вокаль-хореографик композицияны саналаштырып, чокътан-чокъ сейирджилернинъ алгъыш ве эльчырпмаларыны къазанды.

Ремзие ханым миллий оюн санатымызнынъ инкишафына буюк иссе къошты. Эм де акъикъий устаз эди – озюнден сонъ юзлернен истидатлы талебелерни къалдырды. О, 2018 с. чыкъкъан «Омюр бою оюн иле» («С танцем по жизни») китабынынъ муэллифидир.

Ремзие Усеин къызы Трасинова (Баккал) вефат эткени мунасебетинен онынъ бала-торунларына, джумле якъынларына терен тазие бильдирип, сабырлар ве баш сагълыгъы тилеймиз.

Мерхуме Алланынъ рахметинде олсун.

Миллий Къурултай мебусларынынъ ве джемаатчыларнынъ бир гурухы, «Къырым»  ве «Авдет» газетининъ муарриети

Фото: Заир АКАДЫРОВ

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET