Адам Мицкевичнинъ »Къырым сонетлери»нинъ дёрт тилли эдие топламы дюнья юзю корьди

02.07.20220:30

Кечкен йылнынъ сонъунда Полониялы мешур шаир Адам Мицкевич яраткъан «Къырым сонетлери»нинъ эдие топламы дюнья юзю корьди. Шаирнинъ генчлиги Литванияда кечти. А. Мицкевич, ватанперверлер арекетине къошулгъаны ичюн, апске алынды ве Русие империясынынъ узакъ кошелерине сюргюн этильген эди. Петербург, Одесса, Къырым, Москвада булунгъан иджрет йыллары девамында (1824–1829) ерли медениетлер ве иджат меркезлерининъ огренювинен мешгъуль эди. Шу девирде язылгъан, кучьлю ве телюкели дуйгъуларнен толу «Къырым сонетлери» шаирнинъ меаретини исбат эткен бир шиирий цикл оларакъ язылалар.

Эдие нусхалары шекилиндеки чыкъарылгъан «Къырым сонетлери» Кийив шеэриндеки Полония институты тарафындан нешир этильген, Полония девлети тарафындан Украина халкъына Украинанынъ мустакъиллиги илян этильмесине 30 йыл толувы мунасебети иле япылгъан бир бахшыштыр. Китапкъа кириш сёзюни Полония президенти Анджей Дуда язды.

Мезкюр джыйынтыкъта шиирлер дёрт тильде – поляк, инглиз, украин ве къырымтатар тилинде берилелер. Сонетлерни ана тилимизге, озь вакътында, гъает истидатлы шаир ве терджиман, эдибимиз Шакир Селим чевирген эди. О, Адам Мицкевичке аит кучьлю ислерни, терен тюшюнджелерни беян эттирмекнен бирге, шекиль ве поэтика джеэттен олгъан хасиетлерни де сакъламакъ икътидарына малик олгъандыр.

Джыйынтыкъны, Къырым манзараларыны тасвир эткен, 2008–2013 сенелер девамында классик къара-беяз усулы иле фототасмада япылгъан, шимди Полонияда яшагъан фоторессам Роман Кравченконынъ фоторесимлери ве диджитал фотолары яраштыралар. Китапнынъ саифелеринде олар 3Д эффектини асыл эттирмектелер.

Китапнынъ такъдим тедбири 2021 сенеси ноябрь 28 куню Кийивде, «Къырым эви»нде кечирильди. Бундан эвель, Полониянынъ президенти Анджей Дуда озюнинъ ичтимаий агъларында бу топламгъа кирсетильген «Багъчасарай» адлы сонетнинъ поляк, украин ве къырымтатар тиллеринде белли инсанлар сатыр-сатыр окъугъан видеосыны да ерлештирди.

Янъы китап эпимизге хайырлы олсун!

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET