Энвер Эмирасан

20.09.20229:56

Халкъымызнынъ чокъ аджайип огъул ве къызлары бар. Олар тек озь къоранталарынынъ дегиль де, миллет гъуруры десек, догъру олур.

Ойле адамлардан бири Энвер Эмирасанов озь яшайышыны халкъкъа хызметте, арекетте кечирди. Энвер бей сюргюнликте, комендант режими астында догъулгъан несильдендир. Энъ мудхиш – къоркъу ве элем толу йыллар энди кечти, лякин халкъ даа къатты незарет астында булунып, яшагъан ерлеринден чыкъмай эди. Фергъана виляети Маргъылан шеэри дживарына Багъчасарай районы Азиз коюнден меджбурий кочюрильген Айше Сулейман, башта Уралгъа, Горький виляетине сюргюн этильген ве, чаресини тапып, озь сойларына якъынджа кочьмеге изин алгъан, темели Судакъ районы Таракъташ коюнден Къуртсеит Эмирасановнан таныш ола. Яшлар бири-бирини севе ве эвленелер. Муаббет къорантада бири-бири артындан балалар догъа. Учюнджиси Энвер 1951 сенеси дюньягъа келе.Энвер яшлыкътан фааль ве атик бала, мектепни битиргенинен, институткъа кирмеге тырыша. Душанбе шеэринде беден тербие институтына сечими тюше. Бир къач йылдан о беден тербиеси оджасы зенаатыны алып, Олимпия резерви махсус бала-генчлер мектебинде чалышмагъа башлай.

Сонъ Таджик беден тербиеси институтында агъыр атлетика кафедрасында эмек фаалиетини девам эте. Озю ичюн о таш котермек (гиревой) спорт чешитини сайлай ве бу саада мувафакъиетке ирише.

1984 сенеси Анифе адлы къызгъа эвлене ве Ленинабад виляети Чкаловск шеэрине коче. Энвер бей рефикъасынен учь огълан — Эмирусеин, Эмин ве Къуртсеитни тербиеледи, эвли-баркълы этти, балаларындан торун корьдилер.

1988 сенеси, Ватангъа кутьлевий авдетимиз йыллары Эмирасановлар къорантасы Къырымгъа коче ве Джурчи (Первомайский) районы Ай-Къыш (Черново) коюнде ерлеше. Мында о мектепте идманджы чалышып, халкъымызнынъ ерлешмеси, онынъ сиясий акълары тикленюви ишине фааль кирише.

1991 сенеси отькерильген Экинджи миллий Къурутайымызгъа азырлыкъ ишинде буюк иссесини къошты. Озю де учь кере Къурултай делегаты олды. II Къурултайдан сонъ Джурчи районы тешеббюсчи группасынынъ реиси Марлен агъа Небиев ве дигер тешеббюсчилер иле кой-къасабаларда Ерли озь-озюни идаре этюв органларымызнынъ тешкилятладырылмасы узеринде чалыштылар. Чокъ йыллар Джурчи районында региональ миллий къурумымызнынъ ёлбашчысы сайланып, халкънынъ акъларыны къорчаламакънен огърашты. Районда эвсиз-баркъсыз къоранталаргъа ярдым этип, олар эвлернен теминлемесине чарелер къыдырып тапты, ватандашларымызгъа топракъ арсалары алмакъ, къуруджылыкъкъа керестелер алмакъ ве эв къурмалары ичюн къолундан кельгенини япты.

Буюк дикъкъатны балаларымызгъа айыра эди. Олар озь ана тилинде окъумаларынынъ тарафдары олып, Сарыбаш коюнде миллий мектеп ачылмасы ичюн «Маарифчи» тешкиляты иле бераберликте чалышты, тешвикъат ишлери алып барды. Кене онынъ саесинде Акъчора (Гвардейское) кой мектебинде миллий сыныфлар ачылды.

Халкънынъ медений яшайышы зенгин олмасы ичюн миллий ансамбллеримиз, Музыкалы драма театримизни давет этип, джемаат спектакллер, концертлерде зевкъланды. Миллий медениетимизге багъышлангъан фестиваллер де эр сене отькериле тургъан.Онынъ тешеббюсинен Джурчи къасабасында сюргюнлик къурбанларына эйкель, Айбар (Войково) коюнде исе хатыра ташы къоюлды. Эр сене матем тедбирлерини тешкилятландыра эм де Бутюнкъырым митингинде иштирак этмеге истеген ватандашларымызгъа имкян яратып, керекли азырлыкълар коре эди.

1999 сенеси исе Акъмесджитке пияде юрюшни тешкилятландырып, буюк бир колонна ватандашларымызгъа ёлбашчылыкъ япты.Джемаат ишлери фаалиетининъ бир ёнелиши олса, дигер ёнелиши яшларымызны спорткъа джельп этмек, олар арасында сагълам яшайыш тарзы тешвикъатынен огърашмакъ эди. Онынъ идманджылыгъы саесинде таш котермек спорт чешитинде чокъ аджайип спортчы яшлар чешит ерли, Къырым боюнджа, мемлекет боюнджа ве Халкъара ярышларда нуфузлы ерлерни алып, чемпионлар олдылар. О, эки дюнья ве эки авропа чемпионы азырлады.

2020 сенеси Энвер бей Джурчи районынынъ региональ миллий къурумынынъ сабыкъ реиси, миллий арекетнинъ фааль иштиракчиси М. Небиевге багъышлангъан сантырач боюнджа турнир кечирди.Даа бир тешеббюси — районда «Алтын тамгъа» спорт клубы мейданга кетирмек олды. Бу клуб, джемаат тешеббюсине эсасланып, миллетимиз яшлары ичюн бир сыра ярышлар отькерди. Шу джумледен, мини-футбол боюнджа районларара турнирлер ве саире.Омюр бою Энвер агъа дегерли яшамагъа тырышты. Онынъ алчакъгонъюллиги, мераметлиги, адалетперверлиги, Ватангъа севгиси балаларына ве о тербиелеген яш спортчыларгъа даима унер эди. Джемаат исе оны месулиетли, далапкяр, якъынларыны, миллетини къайгъыргъан инсан киби биле ве ойле де хатырлайджакъ.

Алланынъ рахметинде олсун. Къорантасына, сойларына Алла сабырлар берсин.

Памятник жертвам геноцида крымскотатарского народа в п. Джурчи (Первомайское)
М. Небиев

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET