Кёр адлие ханымнынъ невбеттеки чарпынмасы

21.09.202221:03

Къырымда ерлешкен ве ады да Юкъары олгъан дюньяда энъ адалетли ве намуслы махкеме «бору патлав иши» боюнджа озь къарарыны чыкъарды.

Къабаатлав тарафы теклиф эткен учь ватандашымызгъа берильген топлу оларакъ 45 йыл муддетли апис джезасыны (15-шер йыл) алемде энъ догъру махкеме бираз озьджесине «такъсимледи»: Нариман Джелял — 17, Асан Ахтемов — 15, Азиз Ахтемов 13 йыл азатлыкътан марум этильмеси кереклер.

Бу да аз корюнип, Ер курресинде энъ гузель, темиз къадылар дедилер: Нариман — 750 бинъ, Асан ве Азиз 500 бинъер рубле джореме тёлемек борджлулар. Анавы гъарип боругъа, чекишип-талашып, кетирильген зарарны 100 бинъ рубле дегенлерини 17,5 (!) кере арттырдылар. Бесе-белли, бундан озь темиз-пак ишлерине мукяфат беклейлер.

Къорчалав тарафындан — эм шаатлар, эм джемаат къорчалайыджылары, эм абулкатлар, эм де йигитлеримизнинъ озьлери чокъ саатлар девамында сеслендирильген фактлар ве фикирлер, къыймет кесювлер ве кетирген юзлернен делиллер — буларнынъ эписи бир капик олды.

Кяинатта энъ акъикъатпервер ве сагълам къадылар оларнынъ тесиринден — динълегенде къулакъларынынъ тешиклерини къапаттылармы, козлерини юмдылармы, нефес алмадылармы, я да даа не эттилер, этмедилер — озьлерини сакълап олдылар. Машалла! Генч адлиеджилер — огренинъиз!

Эбет, бу, акърабалары, достлары четте турсын — бутюн джемаатымызны шашыттыргъан кийик къарар устюнден апелляция шикяети языладжакътыр. Эбет, мезкюр — якъын фезада, галактикамызда энъ укъукъпервер махкеменинъ къарары чешит адлиевий минберлерден тёпеге котериледжек. Эбет, кечкен сенеден башлап япкъанлары ве бу къадылар ярдымынен илян этильген къарар якъын келеджекте озь чокъ осаллыгъы, тюп тамырындан терслиги ве сонъ дереджеде эгрилиги иле махкеме джерьяны кетишатыны огреткен дерликлерге кёр адлие ханым — Фемиданынъ сокъурлыгъыны нумайыш эткен энъ пис ве чюрюк мисали сыфатында киреджектир!

Бекир МАМУТ

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET